ATV Lotion / anti teken en vlooien voor dieren (niet geschikt voor katten)Een nieuw verzorging product van BioRon met een brede inzetbaarheid.Samengevat in te zetten tegen alle vervelende kruipende wezentjes bij dieren.Samengesteld uit wat de natuur ons biedt!Zonder conserveringsmiddelen of chemische toevoegingen.Ingrediënten: Neem, colloïdaal zilver, wierookboom, zwarte kummel, tea tree, appelazijn, plantaardige vacht verzorgende emulgator.ALTIJD FLINK SCHUDDEN VOOR GEBRUIK ! Gebruik voor honden en paarden1 eetlepel in je handpalm wrijven en in de vacht masseren voor kleine tot middelgrote honden. 2 eetlepels voor grote honden, 2 a 3 eetlepels voor paarden etc.De juiste frequentie is afhankelijk per dier, sommige dieren zijn voor teken en vlooien zeer smakelijk en is (tijdelijk) iedere dag aanbrengen noodzakelijk.Voor andere dieren is één of twee keer per week voldoende.In de winter tegen vlooien / luizen is eenmaal per week voldoende.Gebruik voor kippenEenmaal per week over de veren vernevelen met een verdunning van 1 op 10 tegen bloedluis.Poten eenmaal per week insmeren met een verdunning van 1 op 5 bij kalk poten.Ook de zitstok regelmatig behandelen met een verdunning van 1 op 10 !Gebruik omgeving Eenmaal per week manden, kussens ed. inspuiten met een verdunning van 1 op 10. Doodt mijt en vlooien, neten / eitjes komen niet meer uit.Let op!ATV Lotion is helaas absoluut niet geschikt voor katten !Na het gebruik van prednison minstens 3 weken wachten voor men deze lotion gebruikt ! Prijs: 48,50 euro voor 500ml en 26,50 euro voor 100ml. Tips ATV lotion is heel goed te combineren met onze diatomeeën aarde.Beide versterken elkaar qua werking, krachtig, veilig en effectief tegen allerlei vervelende kruipertjes.Of/ en maak een halsband met EMX Keramiek kralen, de kralen verhogen de vitaliteit van uw dieren waardoor deze minder aantrekkelijk worden voor allerlei parasieten. Achtergrond Dit product is ontwikkeld door een natuurgeneeskundige die een opvang van 22 gehandicapte honden en kolonie zwerfkatten heeft en in een gebied woont waar veel teken zijn. Dus uitvoerig in de praktijk getest bij vaak zwakkere dieren!Ze gebruikt ook onze diatomeeën aarde en houdt hiermee de dieren vrijwel geheel parasieten vrij. De helft van de opbrengst investeert ze in deze opvang en de andere helft zijn de kosten van de hoogwaardige grondstoffen. De houdbaarheid van dit product is ongeveer 1 jaar.www.equinenaturelle.comequinenaturelle@gmail.com voor meer informatie.Geniet van de zomer!

 

ATV Lotion / anti tick and fleas for animals (not suitable for cats)

A new grooming product of bioron with broad employability.

To sum up against all the pesky crawling creatures in animals.

 

Composed of what nature offers us!

Without preservatives or chemical additions.

 

Ingredients: take, Colloidal Silver, wierookboom, black kummel, tea tree, ACV, vegetable fur nurturing emulsifying.

Always shaking for use!

 

Use for dogs and horses

 

Rub 1 tablespoon in your palm and massage in the fur for small to medium-sized dogs.

2 tablespoons for big dogs, 2 A 3 tablespoons for horses etc.

 

The correct frequency is dependent on each animal, some animals are very tasty for ticks and fleas and is required (temporary) every day.

For other animals, one or twice a week is sufficient. In Winter against fleas / lice is enough once a week.

 

Use for chickens

Once a week over the feathers clouds with a dilution of 1 to 10 against bloedluis.

With a dilution of 1 TO 5 at lime legs once a week.

Also treat the perch regularly with a dilution of 1 to 10!

 

Use environment

Once a week baskets, Pillows Ed. Inject with a dilution of 1 to 10.

Kill mites and fleas, Nits / eggs don't come out anymore.

 

Pay attention! ATV Lotion is unfortunately absolutely not suitable for cats!

 

 

After using prednisone at least 3 weeks waiting for this lotion to be used!

 

 

 

Price: 48,50 euros for 500 ml and 26,50 euros for 100 ml.

 

 

 

Tips

ATV Lotion is very good to combine with our diatomaceous earth.

Both reinforce each other in terms of operation, powerful, safe and effective against all kinds of annoying crawlies.

Or / and make a collar with emx ceramic beads, the beads increase the vitality of your animals making them less attractive for all kinds of parasites.

 

 

 

Background

This product has been developed by a naturopath who has a shelter of 22 disabled dogs and colony strays and lives in an area where there are many ticks. So extensively tested in practice in often weaker animals!

 

She also uses our diatomaceous earth to release the animals almost completely parasites.

 

Half of the proceeds are invested in this shelter and the other half are the cost of high-quality raw materials.

 

 

 

The Shelf life of this product is approximately 1 years.

 

 

www.equinenaturelle.com

Equinenaturelle@Gmail.Com for more information.

 

Enjoy the summer!

ATV LOTION 500ml

48,50 €Prix

    ©Equine Naturelle. Proudly created with Wix.com